Make your own free website on Tripod.com

พรรณไม้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โรงเรียนหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โรงเรียนหนองบัว โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลพรรณไม้ในโรงเรียนหนองบัว ในรูปแบบเอกสาร HTML
รายชื่อพรรณไม้ที่สำรวจในโครงการ ฯ

รู้จักพรรณไม้บางชนิด

  

ขณะนี้เวลา

 

ขอขอบคุณ

 

คณะผู้จัดทำ และวิทยากร แหล่งข้อมูล

 

Version 0.99

Last Update : 14/08/2003

 

โรงเรียนหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110

โทรศัพท์ 0-5625-1281

http://www.thai.net/nbschool

ติดต่อผู้จัดทำเว็บไซต์นี้: mgobboon@thaimail.com

คำแนะนำ : เว็บไซต์นี้ใช้พื้นที่ฟรีของ www.tripod.com เวลาใช้จะมีโฆษณาขึ้นมาบ้างนะครับ

เวอร์ชันนี้อาจมีข้อมูลไม่ครบถ้วน แต่ในเวอร์ชันต่อไปจะมีการพัฒนาขึ้นครับ 

โดยในเวอร์ชันต่อไปจะใช้โปรแกรม Namo Web Editor ในการพัฒนาควบคู่กับ MS-Frontpage ครับ

 

โดย ครูต้น (กอปรบุญ มาสี)

email address: mgobboon@thaimail.com

Power By &