Make your own free website on Tripod.com

แหล่งข้อมูล

- หนังสือยอดยาสมุนไพรไทย จากตำราแพทย์แผนโบราณ โดยภาณุทรรศน์ พ.ศ. 2541

- หนังสือสมุนไพรรักษาไข้ ภูมิปัญญาไทยพื้นบ้าน โดยอาจารย์ผอง พวงสุวรรณ พ.ศ. 2543

- หนังสือพจนานุกรม พฤกษาศาสตร์ หมวดอักษร ก.

- หนังสือชื่อพรรณไม้ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

- http://webhost.wu.ac.th/panmai

- http://www.google.com