Make your own free website on Tripod.com

คณะผู้จัดทำ และวิทยากร

คณะผู้จัดทำ

นายนพพล  สุขภิรมย์ (ซ้ายสุด)

จัดพิมพ์และตรวจทานข้อมูล

นายกอปรบุญ  มาสี (ขวาสุด)

หาข้อมูลและออกแบบ

นางสาวสมพร   คำมูล (ที่ 2 จากซ้าย)

จัดพิมพ์

นางสาวนุชรี  สิทธิชัย (ที่ 3 จากซ้าย)

จัดพิมพ์

นางสาววัชรา บุญนุ่ม (ที่ 4 จากซ้าย)

จัดพิมพ์

วิทยากร

นายปรีชา  เกษาแสง

บ้านเลขที่ 79/4 หมู่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

 

ขอขอบคุณ
คณาจารย์หมวดวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองบัว 

นายอธิชัย ตางาม, นางนารี  บุญสุวรรณ์, นางธัญญรัตน์  สว่างวงศ์, นายวันชัย  รัตนเวชสิทธิ์, นางจารุวรรณ  พิทักษ์รักษาเลิศ, นางอัจฉรา  น่วมอินทร์ และนายปรีดา  จุฬพันธ์ทอง

รวมทั้งคณาจารย์และ์ นักการภารโรงของโรงเรียนหนองบัวทุกท่าน

ขอขอบคุณ
แหล่งข้อมูลจากหมวดวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

นางสาวอริสรา  สาทำ นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา