Make your own free website on Tripod.com
ชื่อ จำนวน ชื่อ จำนวน ชื่อ จำนวน ชื่อ จำนวน ชื่อ จำนวน
กรวย 24 แคฝักบิด 1 นกแก้วป่า 1 โมกมัน 5 หมากขโมย 3
กระดุมอิฐ 4 แคสัก 7 นนทรี 2 ไม่เด่น 1 หว้า 23
กระโดน 12 งิ้ว 1 นะหว้า 1 ยอ 12 หว้าควาย 2
กระทกรก 9 งิ้วป่า 3 บุกมัน 1 ยอป่า 13 เหียง 285
กระทุ่ม 41 ชงโค 27 เบี้ยเรียบ 1 ยูคาลิปตัส 1 อ้อยช้าง 262
กระทุ่มหูกวาง 15 ชะอาม 34 ใบลัง 4 รกฟ้า 14 อินทนิล 6
กระพี้ 6 ช้าง 9 ประคำควาย 10 รัก 10 อีหนุน 5
กระพี้เขาควาย 3 ช้างเน้า 3 ประดงเลือด 14 รักป่า 1 อีเหม็น 22
กระพุ่ม 1 ชิงชัน 9 ประดงใหญ่ 1 รัง 32 อุ้มน้อง 1
กลั่นตะหวา 9 ซวย 21 ประดู่ 113 เรียง 5 เอื้อง 3
กว้าว 2 ซ่าน 26 ประดู่ป่า 1 ละกรอง 1
กัตวา 30 ซึก 7 ปีบ 2 ละว้า 32
กันละวา 7 ดีหมี 34 เป้ง 19 ลัก 2
กันหา 1 เด็ด 7 เปล้า 1 ลับฟ้า 2
กุมกัง 1 เดน 3 ผ่าดั้ม 5 ลาย 13
ข่อย 2 แดง 123 ผ่าตอง 2 ลายดง 1
ข้าวเย็นเหนือ 1 โดน 4 ผ่าตับ 1 ลำว้า 3
ขี้ตุ่น 2 ตรวย 5 ฝรั่งป่า 1 เล็บเหยียว 1
ขี้หนอน 6 ตอค้ำ 3 พลวง 7 เลี่ยน 1
ขี้อ้าย 1 ตะโก 1 โพธิ์ 12 สนดำ 15
เข็ด 1 ตะขบป่า 2 โพธิ์ขี้นก 3 สนวน 3
ไข่เน่า 10 ตะเขียน 1 ฟอง 63 ส้มกบ 3
ครอง 1 ตะคม 6 มะกอก 6 สมอ 4
ครัก 1 ตะคร้อ 2 มะเกลือ 1 สวอง 19
คลวง 3 ตะครอง 1 มะเกลือเลือด 24 สะแกเลือด 101
คลัก 2 ตะคร้าม 3 มะขามป้อม 29 สะเดา 31
คันโค 2 ตับเต่า 9 มะค่าแต้ 38 สะเดาช้าง 4
ค่าฝัก 1 ตาลเซี่ยน 1 มะค่าล่อ 31 สะเดาป่า 13
คาว 5 ตาลดำ 3 มะค่าลอก 38 สะหรอย 1
คูน 13 ตาลดำ 1 มะม่วงป่า 32 สักใหญ่ 1
เคน 2 เต็ง 53 มะม่วงหัวแมลงวัน 4 สันตะวา 1
เครือเขาคัน 3 เต้ง 1 มะรายดง 2 สารภี 12
เคล็ด 9 เต็งหนาม 12 มะเรียบ 6 สีลม 1
เคว้า 1 เต้งหนาม 4 มะลื่น 5 แสมแดง 5
แค 2 เต้งหมาก 1 มะเลื่อน 4 แสมสาน 12
แคทราย 28 เต้า 5 มะเลื่อม 17 หนองเอื้อง 6
แคนา 1 ทอง 2 มะหาด 1 หนามเคล็ด 4